Aktuality

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Energetické opravny, a.s. („Podmínky“)

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na obchodní závazkové vztahy vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ). Pokud tyto Podmínky odkazují na jakékoli právní předpisy, rozumí se tím vždy znění daných předpisů nebo předpisů je případně nahrazujících či aktualizovaných.

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
Objednatelem - společnost Energetické opravny, a. s., IČ 250 40 707, se sídlem Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 432 01
Dodavatelem/Zhotovitel
- příslušná obchodní společnost nebo jiný subjekt dodávající předmět smlouvy Objednateli;
Předmětem smlouvy
- předmět plnění uvedený ve smlouvě, přičemž může jít o dodávku zboží, materiálu, nebo jeho části, případně provedení prací;
Smlouvou
písemná dohoda mezi Objednatelem a Dodavatelem o dodávce předmětu smlouvy Objednateli a/nebo dohoda uzavřená způsobem uvedeným postupem podle písmena c) níže. Každá smlouva se řídí těmito Podmínkami, avšak ustanovení smlouvy mají v případě rozporu přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

K uzavření smlouvy dojde:
a) písemným potvrzením objednávky bez výhrad a doplňků ve lhůtě stanovené v objednávce, nebo
b) zasláním protinávrhu k objednávce Dodavatelem a jeho následným písemným přijetím ze strany Objednatele a to ve lhůtě uvedené v objednávce, nebo
c) splněním předmětu smlouvy uvedeného v objednávce v požadovaném termínu, pokud nejde o případy stanovené v předchozích odstavcích; tím je přijat návrh smlouvy obsažený v objednávce.

2. Cena

Cena stanovená ve smlouvě je pevná a konečná. Případné více práce nemají vliv na smluvně dohodnutou cenu. Jakékoliv změny dohodnuté ceny jsou platné pouze na základě jejího písemného schválení oběma smluvními stranami.
Cena se rozumí včetně dopravy do místa plnění předmětu smlouvy, balení, pojištění a včetně všech dalších nákladů souvisejících se splněním předmětu smlouvy, pokud není výslovně sjednáno ve smlouvě jinak.
Je-li ve smlouvě dohodnuto, že dopravu na náklady Objednatele zajišťuje Dodavatel a dopravné bude fakturováno samostatně, je Dodavatel povinen zavázat přepravce, aby fakturu za přepravu vystavil nejpozději 5 dnů po provedení přepravy, a aby ve faktuře uvedl číslo smlouvy.
Za úhradu veškerých daní, poplatků, cel a podobných poplatků souvisejících s předmětem smlouvy, k jejichž plnění je Dodavatel zavázán ze zákona anebo na základě smlouvy, odpovídá Dodavatel. Zároveň je Dodavatel povinen odškodnit Objednatele v případě vzniku jakékoliv odpovědnosti Objednatele, jakýchkoli výdajů a nákladů Objednatele s tím spojených.

3. Místo plnění, termín předmětu plnění, podmínky plnění smlouvy

Místem plnění předmětu smlouvy je adresa pro korespondenci Objednatele, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.

Termín plnění je uveden ve smlouvě. V případě, že dodavatel není schopen splnit dodávku nebo práci řádně a včas, je povinný o tom bezodkladně informovat Objednatele s vysvětlením důvodu zpoždění a uvedením nového termínu plnění. Objednatel však není novým termínem vázán, není povinen jej akceptovat a má právo od smlouvy odstoupit, aniž tím budou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a ušlý zisk.

V případě prokazatelného neplnění smlouvy ze strany dodavatele nebo jeho subdodavatelů, má Objednatel právo dokončit práce nebo dodávku předmětu plnění na náklady subdodavatele a to i bez vypovězení smlouvy, aniž tím budou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a ušlý zisk.

Objednatel není povinen převzít dodávku před dohodnutým termínem plnění. V takovém případě je Dodavatel povinen na vlastní náklady a nebezpečí zajistit řádné skladování a její předání Objednateli v dohodnutém termínu.

V případě, že Dodavatel poskytuje předmět smlouvy v areálu Objednatele, je oprávněn a povinen pohybovat pouze v Objednatelem určených prostorách a v rámci určených manipulačních ploch. Věci určené k plnění smlouvy je Dodavatel povinen skladovat v prostorách vymezených mu Objednatelem, chránit a zabezpečit je před odcizením a udržovat je v řádném, uklizeném stavu. Po splnění smlouvy je Dodavatel povinen uvést prostory do původního resp. dohodnutého stavu a předat je ve formě písemného protokolu v dohodnutém termínu.

V rámci plnění smlouvy v areálu Objednatele nebo v Objednatelem určených prostorách je Dodavatel povinen plnit předmět smlouvy v souladu s právními předpisy z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany a v souladu s příslušnými normami. Dodavatel je povinen seznámit své zaměstnance s interními předpisy Objednatele týkajícími se BOZP. Dodavatel je povinen zajistit dodržování uvedených předpisů svými zaměstnanci a subdodavateli. Dodavatel je povinen zabezpečit pohyb jeho zaměstnanců pouze v rámci vymezeného prostoru, který bude označen příslušnými značkami. Dodavatel je povinen zajistit viditelné označení svých zaměstnanců jménem své firmy. Dodavatel je povinen předložit na vyžádání objednatele doklady prokazující splnění povinnosti proškolení zaměstnanců dodavatele a jeho subdodavatelů o BOZP, o dodržování a používání OOPP.

Dodavatel je povinen zajistit plnění smlouvy pouze za použití nářadí/nástrojů s platnými revizními zkouškami, měřidel s příslušnou kalibrací a prokázat splnění uvedených povinností na žádost objednatele včetně předložení příslušných dokladů prokazujících platnost příslušných revizí a schválení.

Dodavatel je povinen udržovat v platnosti příslušné atesty, způsobilosti a oprávnění nezbytné k plnění předmětu smlouvy a na vyžádání předložit objednateli příslušné důkazy a doklady o jejich platnosti.

Dodavatel je povinen využít ke splnění předmětu smlouvy pouze náležitě kvalifikované pracovní síly a prokázat Objednateli na vyžádání platnost kvalifikace těchto osob.

Dodavatel je povinen řádně vést evidenci plnění smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců resp. subdodavatelů, a to v souladu se skutečnými údaji o docházce na místo plnění smlouvy a předložit objednateli na vyžádání příslušné doklady prokazující pravdivost a úplnost evidence dodavatele.

V případě plnění předmětu smlouvy v areálu Objednatele nebo v Objednatelem určených prostorách, je Dodavatel povinen zabezpečit plnění smlouvy v souladu s právními předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a nese zodpovědnost za jakékoliv vzniklé škody v důsledku porušení povinností Dodavatele vyplývajících z uvedených právních předpisů. Dodavatel je povinen vyhotovit program a příslušnou evidenci likvidace odpadu vzniklé při jeho činnosti, zlikvidovat odpad na vlastní náklad a předložit doklady o likvidaci odpadu při předání předmětu smlouvy na vyžádání Objednatele. Dodavatel se zavazuje dodržovat normy týkající se manipulace se závadnými látkami škodícími vodám. Dodavatel je povinen udržovat svěřený prostor v čistotě. V případě porušení zatravněných ploch nebo dřevních porostů je Dodavatel povinen k jejich obnovení. V rámci plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy je Dodavatel povinen konzultovat opatření v oblasti odpadů s příslušnými pracovníky Objednatele a dodržovat jejich pokyny.

Dodavatel je povinen prověřit a prozkoumat Objednatelem předložené podklady z hlediska jejich úplnosti, jejich kvality a kvantity, jestli obsahují veškeré nezbytné požadavky a podmínky pro splnění smlouvy Dodavatelem, přičemž v případě jakýchkoli nedostatků je povinen vyžádat si doplňující podklady a informace. Objednatel nenese odpovědnost za chyby způsobené nesplněním uvedených povinností Dodavatelem ani za ztráty s tím spojené. Dodavatel se zavazuje využít při plnění smlouvy veškeré dostupné technické prostředky, zkušenosti a znalosti v daném oboru.

V případě, že se ukáže nutnost dodatečných prací, zboží nebo služeb pro řádné plnění předmětu smlouvy, nebo pro řádné, bezpečné užívání nebo provozování předmětu smlouvy nebo pro zajištění sjednaných nebo obvyklých parametrů a funkcí předmětu smlouvy, je Dodavatel povinen k dodání veškerých takových prací, zboží, služeb na svůj náklad, i když nejsou výslovně uvedené v objednávce nebo ve smlouvě. Veškeré dodatečné práce a zboží jsou součástí sjednané ceny a nezakládají právo Dodavatele na její zvýšení. Veškeré dodatečné náklady (celní, skladovací a jiné poplatky) vzniklé v důsledku pozdního předání podkladů a dokladů, je povinen uhradit Dodavatel.

Dodavatel je povinen vést po dobu plnění smlouvy stavební či montážní deník, pokud je to vzhledem k předmětu smlouvy nezbytné, evidovat v něm postup prací podle dohodnutého harmonogramu, přičemž Objednatel má právo nahlédnutí do deníku včetně doplňování konkrétních pokynů a požadavků k plnění smlouvy. Dodavatel je následně povinen potvrzovat jejich plnění. Dodavatel je povinen umožnit Objednateli fyzickou kontrolu stavu rozpracovanosti předmětu smlouvy u Dodavatele a poskytnout Objednateli příslušné informace na základě jeho žádosti.

V případě dodání výrobků a obalů stanovených v prováděcích předpisech k zákonu č. 22/1997 Sb. je Dodavatel povinen předat Objednateli Prohlášení o shodě resp. písemné vyjádření o vydání prohlášení o shodě nejpozději v den dohodnutého termínu plnění.

V případě přepravy předmětu smlouvy se Dodavatel zavazuje zabezpečit odeslání předmětu smlouvy v obalu zaručujícím dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě a při skladování v odpovídajících prostorách. Dodavatel je oprávněn k dovozu a odvozu materiálu, stavebních strojů, nářadí určených pro plnění smlouvy do a z místa určeného k plnění smlouvy pouze na základě předchozího souhlasu Objednatele, přičemž příslušné seznamy materiálu, stavebních strojů a nářadí budou vždy nedílnou součástí faktury. Dodavatel bude oprávněn k vjezdu do místa plnění smlouvy pouze na základě příslušného povolení vydaného Objednatelem nebo zákazníkem Objednatele.

Dodavatel odpovídá za zabalení zboží tak, aby zabránil jakýmkoliv škodám na zboží při transportu a skladování. Objednatel je oprávněn reklamovat balení neodpovídající příslušným požadavkům a vyžadovat od Dodavatele využívaní obalů navržených a vyrobených podle platných technických norem a splňujících podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem o obalech a dále dodržování všech povinností určených pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu obaly.

Dodavatel se zavazuje dodané zboží označit tak, aby bylo řádně identifikovatelné, přičemž toto označení musí být nesmývatelné a viditelně umístěné. Objednatel je oprávněn reklamovat nekvalitu a nesplnění stanovených podmínek označení u Dodavatele.

Dodavatel výslovně zaručuje Objednateli, že plněním předmětu smlouvy včetně použití materiálů a vykonání prací nedochází k porušení práv třetích osob. Dodavatel se zavazuje, že odškodní Objednatele v případě uplatnění práv třetích osob vůči Objednateli v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení Dodavatele.

Pokud smlouva neupravuje jinak, je Dodavatel povinen předložit seznam svých subdodavatelů před podpisem smlouvy, přičemž jakákoliv změna v předloženém seznamu je možná pouze na základě písemného odsouhlasení Objednatelem.

Dodavatel je povinen mít a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při plnění smlouvy/provádění díla do výše odpovídající ceně díla/ceně dodávky a předložit příslušnou pojistnou smlouvu objednateli kdykoliv na základě jeho vyžádání.

4. Splnění smlouvy

Není - li uvedeno jinak, musí být předmět smlouvy dodán, resp. proveden v souladu s příslušnými platnými ČSN EN dle aplikovatelných právních předpisů a požadavků Objednatele. Smlouva je splněna dnem předání a převzetí předmětu smlouvy osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických nebo realizačních, která je uvedena ve smlouvě, a podepsáním Předávacího nebo zjišťovacího protokolu, nebo dodacího listu zástupci obou smluvních stran. Vyplněná a podepsaná kopie Předávacího nebo zjišťovacího protokolu, nebo dodacího listu musí být přiložena k faktuře jako podklad pro zaplacení ceny.

Dodavatel je povinen předat Objednateli také doklady prokazující původ zboží sloužící pro účely celní, účely reexportu atp., doklady nutné k převzetí a užívání předmětu smlouvy a doklady sloužící k prokázání splnění povinností dle zákona o obalech. Nejpozději ke dni předání a převzetí předmětu smlouvy, pokud se tento provádí v místě shodném s adresou pro předání a převzetí předmětu smlouvy, je povinen Dodavatel předat Objednateli i pracoviště, a to řádně vyklizené a bez poškození.

Zjišťovací nebo předávací protokol, nebo dodací list musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
- číslo dodacího listu
- číslo objednávky / smlouvy
- datum vystavení
- dodavatele
- objednatele
- předmět dodávky
- specifikace množství (počet kusů, rozměry, …)
- vratný obal pokud obsahuje
- potvrzení správnosti dodacího listu dodavatelem (jméno hůlkovým písmem, podpis, razítko)

Součástí dodacího listu k dodávkám materiálu musí být atesty a bezpečnostní listy každého dodaného materiálu.

5. Fakturace, platební podmínky

Právo fakturovat vzniká dnem prokázaného splnění smlouvy ve smyslu článku 4. Podmínek, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

Dodavatel předloží příslušnou fakturu Objednateli nejpozději do 15 (patnácti) dní po řádném odevzdání a převzetí předmětu plnění nebo jeho části. Součástí každé faktury bude doklad o splnění díla nebo části díla nebo dodávky, potvrzený oběma smluvními stranami.

Splatnost faktur je 31 dní od jejich doručení Objednateli. Faktury budou mít náležitosti § 13a OZ, u plátců DPH musí faktura nebo daňový doklad (dále jen faktura) splňovat dále náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou smluvních stran a čísla jejich účtu, lhůtu splatnosti podle smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení daňového dokladu. Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu odpovídá plátce DPH, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Mimo zákonem stanovených náležitostí musí každá faktura obsahovat nejméně tyto náležitosti:
- jména obou smluvních stran
- adresy obou smluvních stran
- IČ a DIČ obou smluvních stran
- číslo faktury
- číslo smlouvy nebo objednávky objednatele
- výše fakturované částky bez DPH
- sazba daně + daň z přidané hodnoty
- výše fakturované částky celkem
- bankovní spojení obou smluvních stran (SWIFT, IBAN)
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení faktury, den odeslání faktury
- den splatnosti faktury

Případný zálohový list a u neplátců DPH faktura, musí, mimo náležitostí § 13a OZ, obsahovat: označení zálohový list nebo faktura, její číslo, lhůtu splatnosti, datum vystavení, obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ Objednatele, obchodní firmu a sídlo, u fyzické osoby jméno a bydliště, popř. místo podnikání Dodavatele, IČ Dodavatele, označení peněžních ústavů a čísla bankovního spojení obou smluvních stran, označení předmětu smlouvy, fakturovanou částku, vypořádání příp. zálohových plateb, lhůtu splatnosti podle smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury a další náležitosti požadované ve smlouvě. Ve faktuře, resp. zálohovém listu musí být vždy uvedeno evidenční číslo smlouvy Objednatele.

Faktury, příp. zálohové listy musí být vyhotoveny výhradně v listinném formátu A4, jednostranného tisku, na standardním kancelářském papíru o hmotnosti cca 80g/m2, scanovatelné (kopírovatelné) černobíle bez ztráty informační hodnoty, čitelné a o maximálním rozsahu faktury, příp. zálohového listu do 5-ti stran. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti nebo přílohy uvedené ve smlouvě či v těchto Podmínkách nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Dodavatele v rozporu se smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může Objednatel fakturu vrátit Dodavateli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Dodavatel je povinen fakturu, resp. zálohový list opravit nebo vyhotovit novou. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu pro korespondenci Objednatele uvedenou na první straně smlouvy. V případě, že je předmět smlouvy zasílán na dobírku či jiným obdobným způsobem, nesmí být faktura přiložena k zásilce. Pokud by faktura byla přiložena, není Objednatel odpovědný za prodlení při platbě. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Dodavatele uvedený ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Dodavatele lze provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Dodavatelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn při úhradě faktury započíst všechny pohledávky, které má vůči Dodavateli. Faktura, resp. záloha se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je částka odepsána z bankovního účtu Objednatele uvedeného ve smlouvě.

Peněžitý závazek Objednatele placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním placené částky z účtu Objednatele.

V případě prodlení s předáním pracoviště dle bodu 4 těchto Podmínek je Objednatel oprávněn pozastavit Dodavateli úhradu částky ve výši 10 % z ceny předmětu smlouvy, přičemž povinnost k její úhradě vznikne Objednavateli až na základě řádného předání pracoviště Dodavatelem, a to do 30-ti dnů od podpisu předávacího protokolu pracoviště oběma smluvními stranami.

6. Nebezpečí škody, vlastnické právo

Vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody, nahodilé ztráty a zkázy přechází na Objednatele dnem předání a převzetí předmětu smlouvy. Vlastnické právo k věci, na níž se provádí oprava či údržba se nemění - vlastníkem je Objednatel, případně třetí osoba – zákazník Objednatele.

V případě jakýchkoli materiálů předaných Dodavateli ke splnění smlouvy, které jsou ve vlastnictví Objednatele anebo jsou objednány Objednatelem ke splnění smlouvy, přechází riziko nebezpečí škody, nahodilé ztráty a zkázy takových materiálů na Dodavatele momentem jejich převzetí Dodavatelem. Dodavatel zodpovídá za to, že předané materiály nebudou použity třetí osobou bez předchozího souhlasu Objednatele, pokud takovéto použití nesouvisí s plněním předmětu smlouvy. V opačném případě Dodavatel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou nedodržením těchto povinností.

7. Smluvní pokuty, škody

Strany jsou povinny zaplatit smluvní pokuty vyúčtované druhou smluvní stranou na základě smlouvy a/nebo Podmínek. Oprávněnost nároku Objednatele na smluvní pokutu vůči Dodavateli není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele. Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu bankovním převodem na účet Objednatele do třiceti dnů od obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn v případě neuhrazení pokuty ve stanovené lhůtě započíst své pohledávky vyplývající z uplatněné smluvní pokuty vůči pohledávkám Dodavatele vůči Objednateli vyplývajících z tohoto nebo jiného smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Objednatelem. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně ve výši převyšující uplatněnou smluvní pokutu, pokud není ve smlouvě a/nebo v Podmínkách upraveno jinak, a právo Objednatele na uplatnění malusů podle smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty se Dodavatel nezbavuje závazku splnit povinnost, za jejíž porušení byla uplatněna smluvní pokuta.

Při prodlení s platbou ze strany Objednatele je Dodavatel oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,01% z dlužné splatné částky za každý započatý den prodlení, a to počínaje 30-tým dnem prodlení za předpokladu, že nedošlo k úhradě dlužné částky Objednatelem ani na základě písemné výzvy Dodavatele.

Je-li dodavatel v prodlení s jakýmkoli dohodnutým termínem plnění smlouvy, má Objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z dohodnuté ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a ušlý zisk.

Při nedodržení požadovaného termínu nástupu na výkon prací nebo sjednaného termínu ukončení prací má Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč (pěttisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení, a to za každý jednotlivý případ.

Při použití neschváleného subdodavatele Dodavatelem je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (jednostotisíc korun českých) za každý zjištěný případ.

Při prodlení s předáním pracoviště dle bodu 4 těchto Podmínek je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých) za každý den prodlení s termínem předání pracoviště.

V případě neohlášeného prodlení se splněním kteréhokoliv termínu plnění předmětu smlouvy podle dohodnutého harmonogramu, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit a není povinen hradit žádné náklady, které Dodavateli s přípravou předmětu smlouvy vznikly. Vznikne-li takovým prodlením Objednateli škoda, je za ni Dodavatel odpovědný do výše skutečné škody a ušlého zisku.

Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu za vadné plnění předmětu smlouvy ve výši 0,5% z dohodnuté ceny předmětu smlouvy za každou reklamovanou vadu. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a ušlý zisk.

V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad dle bodu 10 těchto obchodních podmínek, uhradí Dodavatel smluvní pokutu ve výši Kč 5.000,-Kč (pěttisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení s termínem odstranění vady. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

V případě porušení povinností stanovených v článku 3 Podmínek je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu v níže stanovené výši:
- Neexistence pojištění, nepředložení pojistné smlouvy na vyžádání – smluvní pokuta 50.000,- Kč (padesáttisíc korun českých) za každé zjištěné porušení povinností,
- porušení povinnosti plnění smlouvy pouze s nástroji/nářadím s platnými revizními zkouškami, měřidel s kalibrací, nepředložení příslušných dokladů objednateli – smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč (pěttisíc korun českých) za každé zjištěné porušení těchto povinností
- porušení povinnosti udržování v platnosti příslušných atestů, způsobilostí a oprávnění a nepředložení příslušných dokladů objednateli – smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč (desettisíc korun českých) za každé zjištěné porušení těchto povinností
- Porušení povinnosti plnění smlouvy pouze prostřednictvím kvalifikovaných pracovních sil a nepředložení dokladů o platnosti jejich kvalifikace – smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých) za každý jednotlivý případ,
- Porušení povinnosti proškolení zaměstnanců dodavatele a jeho subdodavatelů o BOZP nebo dodržování OOPP, nepředložení dokladů prokazujících splnění uvedených povinností na vyžádání objednatele – smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinností
- Porušení povinnosti dodavatele řádně vést evidenci plnění smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců resp. subdodavatelů v souladu se skutečnými údaji o docházce na místo plnění smlouvy a předložit objednateli příslušné doklady prokazující pravdivost a úplnost evidence dodavatele – smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč (pěttisíc korun českých) za každý jednotlivý zjištěný rozpor mezi evidencí dodavatele a evidencí objednatele za každý den nesprávné evidence.

Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Pravidlech chování, které tvoří přílohu těchto Podmínek, za každý jednotlivý případ porušení nebo nedodržení povinností vyplývajících z Pravidel chování. V takovém případě si Objednatel vyhrazuje právo zamezit či omezit vstup jednotlivým pracovníkům Dodavatele, kteří porušili Pravidla chování do prostor Objednatele.

8. Náhrada škody

Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli a Dodavatel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou Dodavatel nebo jeho subdodavatelé způsobili Objednateli porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s prováděním smlouvy. Pro náhradu škody platí ustanovení §§ 373 až 386 ObchZ. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

Nárok na náhradu škody vzniká vedle nároku na smluvní pokutu, a to i ve výši přesahující tuto smluvní pokutu.

9. Záruka za jakost

Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel záruku za jakost na předmět smlouvy po dobu 24 měsíců od data podepsání Předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Záruku za projektovou dokumentaci poskytuje dodavatel po dobu, po kterou odstranění vad dokumentace má ještě význam z hlediska ekonomického nebo technického. Právo Objednatele na náhradu škody z titulu vadné projektové dokumentace tím není dotčeno.

Dodavatel se zaručuje Objednateli, že předmět smlouvy nebo jeho jednotlivé částí budou prosty jakýchkoliv faktických i právních vad, trvalých nebo skrytých, odstranitelných i neodstranitelných.

Dodavatel se zavazuje k dodání zboží/služeb odpovídajících sjednané kvalitě, technickým požadavkům a normám, požadovaným specifikacím, popisům a jakosti. Zboží musí být vyhotoveno z nového a kvalitního materiálu a odpovídat vzorkům nebo výkresům uvedených v objednávce nebo ve smlouvě. Zboží musí podávat standartní výkon požadovaný Objednatelem a splňovat účel stanovený Objednatelem.

Dodavatel je povinen zajistit, aby žádným smluvním ujednáním nebo plněním smlouvy nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv duševního vlastnictví třetích osob. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby v případě porušení této povinnosti Dodavatelem nedošlo k poškození Objednatele. Dodavatel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu vzniklou porušením těchto povinností.

10. Uplatňování vady v záruční lhůtě (reklamace)

Objednatel je povinen oznámit Dodavateli vadu v záruční lhůtě a to vždy písemně. Dodavatel se písemně vyjádří k reklamaci do 48 hodin od jejího oznámení a bezodkladně dohodne s Objednatelem způsob a termín odstranění reklamované vady. V případě nevyjádření se Dodavatele k reklamaci do 48 hodin od jejího oznámení, považuje se taková reklamace za oprávněnou.

V oznámení vady uvede Objednatel popis vady, požadavek na způsob jejího odstranění a výši nákladů na straně Objednatele vzniklých v souvislosti s reklamovanou vadou. Volba způsobu odstranění vady je na vůli Objednatele.

Objednatel je oprávněn požadovat:
a) odstranění vady bezplatným dodáním náhradního zboží a/nebo služby za vadné zboží nebo vadnou službu v termínu určeném Objednatelem,
b) dodání chybějícího zboží a/nebo služby nebo dokumentace,
c) odstranění vady opravou zboží a/nebo služby v případě opravitelných vad ve lhůtě stanovené Objednatelem, anebo
d) přiměřenou slevu z ceny zboží a/nebo služby,
e) odstoupení od smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo měnit svojí volbu způsobu odstranění vady v odůvodněných případech.

Pokud je však Dodavatel schopen vadu odstranit opravou nebo dodávkou nového bezvadného plnění do 48 hodin od obdržení reklamace, je Objednatel povinen přijmout způsob navržený Dodavatelem. Toto neplatí v případě, že v důsledku výskytu vady je ohrožen provoz, zdraví či majetek Objednatele nebo třetí osoby, příp. pokud mu nebo třetí osobě hrozí škoda.

Dodavatel je povinen vadu odstranit dohodnutým nebo výše uvedeným způsobem v dohodnutém termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění, nejpozději do pěti dnů ode dne odeslání reklamace Objednatelem. Pokud se bude jednat o vadu, která ohrožuje život, zdraví, provoz nebo majetek a Dodavatel ji ihned po oznámení neodstraní, může ji odstranit sám Objednatel, nebo je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu na náklad Dodavatele, nebo je dle své volby oprávněn učinit na jeho náklad takové opatření, které zabrání tomuto ohrožení. Po dobu vyřizování reklamace se záruční doba přerušuje. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody způsobené vadou.

Reklamovanou vadu, u které vznikne spor mezi Objednatelem a Dodavatelem, zda je oprávněná, je Dodavatel povinen odstranit za stejných podmínek uvedených ve smlouvě jako u vady oprávněné a nese do doby rozhodnutí třetí nestrannou osobou, na které se smluvní strany dohodnou, nebo do doby rozhodnutí soudu, i veškeré náklady vynaložené na odstranění vady.

11. Vyšší moc

Případem vyšší moci se rozumí neobvyklá okolnost (např. přírodní katastrofa, legální stávka, změna právních předpisů), bránící dočasně nebo trvale plnění smlouvy, která nastala po uzavření smlouvy, za předpokladu, že nemohla být smluvními stranami předvídána nebo odvracena. V případě vzniku takové okolnosti bude dotčená strana písemně informovat druhou smluvní stranu o vzniku takové okolnosti ovlivňující podstatným způsobem plnění jejich smluvních povinností včetně předložení dokladů o vzniku takové okolnosti svědčících. V případě trvání takové překážky déle než 90 dnů se strany zavazují k jednání o změně smlouvy.

12. Povinnost mlčenlivosti

Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství a jiné informace obchodní, výrobní či technické povahy, pokud nejsou v obchodních kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.

Dodavatel se zavazuje chránit veškeré skutečnosti, se kterými přijde do styku při realizaci smlouvy, neposkytovat důvěrné informace, zkušenosti a podklady, které obdržel od Objednatele třetím osobám, využívat získané informace pouze pro účely splnění smlouvy, nikoliv pro vlastní potřebu nebo pro dodávky třetím osobám. Dodavatel zpřístupní převzaté informace pouze zaměstnancům Dodavatele určeným ke splnění předmětu smlouvy resp. zaměstnancům schválených subdodavatelů, které obeznámí s povinností mlčenlivosti v uvedeném rozsahu. Dodavatel bere na vědomí, že veškeré podklady zůstávají ve vlastnictví Objednatele a nesmí být Dodavatelem dále rozmnožovány. Předání informací v sobě nezahrnuje poskytnutí licence a Dodavatel si vyhrazuje všechna práva s případnými novými značkami spojenými.

Dodavatel se zavazuje k mlčenlivosti po dobu trvání této smlouvy a po jejím zániku, přičemž se zavazuje k úhradě veškeré škody vzniklé porušením povinnosti mlčenlivosti.

13. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na možnosti odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Za podstatné porušení smlouvy Dodavatelem se považuje porušení nebo neplnění jakékoli smluvní nebo zákonné povinnosti Dodavatele podle smlouvy a Podmínek. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených v Podmínkách nebo ve smlouvě. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, včetně ušlého zisku.

Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem se považuje prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 90 dní po termínu splatnosti.

14. Zákaz postoupení, zákaz započtení

Dodavatel není oprávněn k postoupení, přenechání nebo převodu jakýchkoliv práv a povinností ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Převod nebo postoupení pohledávky nebo jiného práva a povinnosti ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele má za následek neplatnost tohoto právního úkonu a je považováno za hrubé porušení smlouvy.

Dodavatel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli bez vzájemné písemné dohody s Objednatelem.

15. Rozhodné právo a rozhodování sporů

Pokud je dodavatel osobou registrovanou podle práva České nebo Slovenské republiky, řídí se smlouva stejně jako smluvní vztahy právem České republiky.

Případné spory plynoucí ze smlouvy a jejího plnění budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory, které nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel. Rozhodčí senát bude tvořen třemi (3) rozhodci české národnosti. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze v České republice. Smluvní strany se zavazují splnit povinnosti rozhodčím nálezem jim uložené ve lhůtách v něm stanovených.

16. Ostatní ustanovení

Dodavatel je povinen dodržovat Pravidla chování v EO ŘDJ 1.20, která tvoří přílohu těchto Podmínek (dále v textu Podmínek také jako „Pravidla chování“). Porušování či neplnění Pravidel chování je považováno za závažné porušení povinností Dodavatele a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele.

Pro účely těchto obchodních podmínek se dnem rozumí kalendářní den.

Veškeré písemnosti vyplývající ze smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek budou Dodavatelem zasílány na adresu pro korespondenci Objednatele uvedenou ve smlouvě.

Jakákoli změna či doplnění smlouvy je možné pouze písemným dodatkem k ní, výslovně označeným slovy: „dodatek ke smlouvě“, chronologicky pořadově číslovaným a podepsaným osobami obou smluvních stran oprávněnými k podpisu smlouvy.

Dodavatel se zavazuje, že nebude nabízet zaměstnancům Objednatele uzavření pracovního nebo jiného smluvního vztahu s Dodavatelem nebo jinou třetí osobou, a to po dobu trvání této smlouvy i po jejím zániku. V případě porušení této povinnosti se Dodavatel zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč (jednostotisíc korun českých) za každé takové porušení a k náhradě škody v plném rozsahu.

Neuplatnění ani opožděné uplatnění práv nebo nápravných prostředků dle smlouvy nebo Podmínek nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění práva nebo nápravného prostředku nebude překážkou pro jakékoli další nebo jiné jejich uplatnění nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva nebo nápravného prostředku. Práva a nápravné prostředky upravená ve smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva ani nápravné prostředky, na něž vzniká právo z právních předpisů.

V případě, že by některé z ustanovení Smlouvy nebo Podmínek bylo jakýmkoliv soudem nebo příslušným státním orgánem shledáno jako neplatné nebo neúčinné, neplatnost nebo neúčinnost takovéhoto ustanovení nebude mít vliv na ostatní ustanovení smlouvy a všechna ustanovení, kterých se taková neplatnost nebo neúčinnost nebude týkat, zůstanou zcela platná a účinná. Smluvní strany se zavazují pokusit se nahradit jakékoliv neplatné nebo neúčinné ustanovení, ustanovením platným a účinným, které v co nejvyšší míře dosáhne hospodářských, právních a obchodních účelů a cílů neplatného nebo neúčinného ustanovení.

17. Přílohy

Příloha č.1. Pravidla chování v EO ŘDJ 1.20Soubory ke stažení:

TOP TOP